Recopart AB integritetspolicy

Här beskriver vi hur Recopart AB samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Recopart AB eller någon av våra anslutna bildemonteringar, försäkringsbolag eller bilverkstäder. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Recopart AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556663-6261). Vi finns på Druveforsvägen 32, 504 33 Borås. På vår webbplats http://www.recopart.se  kan du läsa mer om oss.

Recopart AB tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverk om finns. De anställda som behandlar personuppgifter har samtliga fått en grundläggande utbildning.

Recopart AB och dess anslutna bildemonteringar har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta dpo@recopart.se.

Dina rättigheter

 • Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

 • Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

 • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

 • Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Data som registreras vid köp hos någon av våra anslutna bildemonteringar.

Telefonkunder:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer

Kunder som handlar över disk:

De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i våra anslutna bildemonteringars butiker kan vara:

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:

 • Kopia på körkort
 • Registreringsnummer
 • Gula sidan av registreringsbeviset

Vi tar även emot CABASförfrågningar från bilverkstäder och försäkringsbolag. I de här fallen är Recopart endast personuppgiftsbiträden. De uppgifter som kan följa med en CABAS-förfrågan är följande:

 • Registreringsnummer
 • Namn på ansvarig på verkstaden
 • Telefon till ansvarig på verkstaden
 • E-post till ansvarig på verkstaden
 • Skadenummer

Användare på system.recopart.se, även kallat systemweb

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Befattning

Direktsökskunder

 • Registreringsnummer
 • Användaruppgifter på system.recopart.se enligt ovan.

Transportordrar på försäkringsbolagsbilar som ska hämtas

 • Ansvarig på försäkringsbolaget, namn, telefon, e-post
 • Namn och adress till den person som bilen kan hämtas hos
 • Ansvarig på den verkstad där bilen kan hämtas.
 • Registreringsnummer

Kunder på markesdemo.se, allabildelar.se, kaikkiautonosat.fi och delebil.no

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-post

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Atracco och våra koncernbolag behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

 • För att våra anslutna bildemonteringar ska kunna:
  • Fullgöra sina förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
  • Hantera eventuella garantiåtaganden
  • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
  • Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
  • Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.
  • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
  • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
  • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.
  • Kunna avregistrera en bil för skrotning och hantera bilen i demonteringsprocessen.
 • För att vi ska kunna:
  • Informera dig om systemuppdateringar eller förändringar gällande ditt konto.
  • Lämna information om varor och tjänster som Recopart tillhandahåller per post, e-mail, sms eller telefon.
  • Ge dig relevant anpassad information i nyhetsbrev.
  • Tillhandahålla support i våra system.
  • Tillhandahålla ett konto på våra e-handelssidor för att visa tidigare köp, ta emot offerter samt förenkla återkommande köp.

Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att ta emot din förfrågan, skicka en offert och fullfölja en order Köpeavtal

·         Namn

·         Adress

·         Personnummer (vid fakturering)

·         Telefonnummer

·         E-post

·         Registreringsnummer

24 månader efter senaste köp eller offertförfrågan
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs Rättslig förpliktelse

·         Namn

·         Adress

·         Personnummer (vid fakturering)

·         Telefonnummer

·         E-post

Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lagstiftning
För att marknadsföra Recopart eller dess anslutna bildemonteringar via e-post, telefon, post eller sms Intresseavvägning

·         Namn

·         Adress

·         Telefonnummer

·         E-post

24 månader efter att du senast varit aktiv hos oss. Exempelvis genom att du handlat eller begärt en offert.
Avregistrera bilen och skrota den Rättslig förpliktelse

·         Kopia på körkort

·         Registreringsnummer

·         Gula delen av registreringsbeviset

Kopia på körkort och registreringsbevis sparas till dess att vi avregistrerat bilen hos Transportstyrelsen. Därefter förstörs uppgifterna.

Registreringsnummer sparas i våra system för att fullfölja informationsplikt mot Transportstyrelsen om vilka bilar som skrotats så länge som Transportstyrelsen kräver. När bilen avregistrerats klassar vi inte längre registreringsnumret som en personuppgift.

Svara på offertförfrågningar via DirektSök intresseavvägning

·         Registreringsnummer

·         Namn

·         Adress

·         Telefonnummer

·         E-post

·         Personnummer

24 månader efter senaste aktivitet hos oss.
Hämta bilar inlösta av försäkringsbolag Avtal med försäkringsbolagen

·         Registreringsnummer

·         Namn

·         Adress

·         Telefonnummer

·         E-post

·         Personnummer

När bilen är hämtad och mottagen av bildemonteraren.
Tillhandahålla ett konto på våra e-handelssidor Intresseavvägning

·         Registreringsnummer

·         Namn

·         Adress

·         Telefonnummer

·         E-post

·         Personnummer

·         Tidigare köp

24 månader efter senaste aktivitet eller tills kontot avslutas.

Var sparas dina uppgifter

Kunduppgifter lagras i den centrala kunddatabasen för affärssystemet DemoMax. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Vi sparar dina uppgifter om dig som kund i max 24 månader efter ditt senaste köp eller aktivitet hos oss.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Recopart AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom koncernbolag, andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartners samt supportpersonal i våra IT-system.

Tredje part får använda uppgifterna i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden. Det inom AGAB ingående bolaget Recopart AB, orgnr 556663-6261 är personuppgiftsansvarig för det gemensamma kundregistret i DemoMax.

Uppgifterna kan lämnas ut till företag som hanterar IT-tjänster åt Recopart AB samt konsulter inom systemutveckling och systemsupport.

 

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg som kund hos Recopart AB och våra anslutna bildemonteringar och försäkringsbolag. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Recopart AB
Druveforsvägen 32
504 33 Borås

dpo@recopart.se